Externt tävlingsprogram

Till större tävlingar, i första hand DM-, GM-, och SM-tävlingar utses en ansvarig ledare, som samordnare av resor, och logi, som marknadsför tävlingen bland de aktiva, och som hjälper de tävlande under tävlingen.

Regler för kostnadsersättningar.

Gäller SM-, GM-, DM-tävlingar, samt vissa andra tävlingar, vilka har klassats som viktiga i tävlingsprogrammet, och där tävlingsplatsen ligger mer än tio mil från Eksjö. Likaså gäller att deltagandet är sanktionerat av klubben.

Ansvarig ledare planerar hur resan skall ordnas. Grundregeln är att samåkning sker, med gemensam logi, och gemensamma måltider. Detta för att stärka lagsammanhållningen vid sidan av själva tävlandet. De som inte tävlar fungerar som hjälpledare under egna tävlingspauser. Detta gäller deltagare och ledare utsedda av klubben.

Kost och logi

Logi ersätts enligt vandrarhemspris på orten (inom två mil från tävlingsplatsen). Överskjutande belopp betalas till klubben, eller avräknas mot intjänade "Wall-pengar". Kostnaden för frukost, lunch, och middag ersätts enligt Skatteverkets schablonbelopp.

Lunch eller middag betalas med 81 kr. Frukost betalas med 46 kr. Ersätts mot kvitto.

Resor, som godkänts i förväg av huvudtränare, eller ordförande

Resa ersätts för det färdsätt som blir billigast för klubben. Kan vara allmänna kommunikationer, (billigaste färdsätt), egen bil, eller hyrd buss.

Ersättning om man kör med egen bil, förutsatt att tävlande eller ledare utanför den egna familjen medföljer:

Ersättningen är då högsta skattefria belopp enligt Skatteverkets regler, för närvarande 18,50 per mil. Resa till förbundsmöten jämställs med sådan resa, och gäller då även om man åker själv.

Om samåkning inte sker:

Ersättningen är då 10,00 per mil. (Direkt bränslekostnad.)

Om buss hyrs:

Blir det platser över kan andra än aktiva eller ledare åka med, till självkostnads-pris.(personens andel av resans hyreskostnad och bränslekostnad).

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Reseräkning

Blankett finns längre ner på denna sida. Den fylls i och inlämnas inom 14 dagar efter resans slut, tillsammans med kvitton, som styrker utlägget, till kassören.

Reseräkningen attesteras av huvudtränaren när det gäller deltagande i tävlingar, annars av ordföranden.

Reseersättning i samband med tävling eller tjänsteresa.

Namn: ……………………………………………………………………………………….

Tävling: ……………………………………………Ort:…………….……………………..

Tävlingsdatum: ………………………………………………………………………………………..

Antal kilometer tur/retur: ………………………………………………………………………………………..

Namn på medföljande aktiva/ledare: ……………………………….…………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Utlagt enligt kvitton: ………………………………………………………………………………………..

Jag vill ha ersättningen insatt på konto nr: ……………………………………….………………………..

Bank: ………………………..………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………………………

Underskrift: ……………………………………………………………………………………….

Lämna blanketten senast 2 veckor efter utförd resa till kassören.

Attest: ……………………………………………………………………………………….

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub